top of page

Meet Our Board of Directors

2020-2022 Board of Directors
 
Qing Xia
Xuefei Hao
Guangming He
Xuefei Huang
Xiaobo Tan
Lili Yan
Mei You
​Peilei Fan
2018-2020 Board of Directors
 
Qing Xia
Xuefei Hao
Qi Ding
Guangming He
Ying Jiang
Zhinong Yan
Kefei Yu

Spartan Chinese School

Est. 1992

bottom of page